İNŞAAT HUKUKU

İnşaat Projelerinin hukuki yönetimi aslında dar anlamda inşaat hukukunun ötesinde birçok farklı hukuk dalının ilgili kısımlarında edinilmiş bilgi ve birikimlerin kullanılmasını gerektirir. Buna ilaveten inşaat projesinin gerçekleştirileceği ülkedeki hukuku ve uygulamayı da bilmek gerekir.

İnşaat projelerinin henüz başlangıcında bir avukatla çalışmak çok önemlidir. İhale şartnamesinin idari hükümlerinin kontrolü, ana sözleşmenin kontrolü ve imzası, projeyi gerçekleştirecek ortaklığın kurucu sözleşmesinin imzalanması aşamaları henüz işin başında gerçekleştirilen ama işin karlılığı, başarısı hatta ifa edilebilirliğini belirleyebilecek unsurlardır. Bu bakımdan beraber çalıştığımız şirketlere A’dan Z’ye idari şartnamenin alınmasından teminat mektuplarının iadesine kadar her aşamada gerekli desteği vermeye çalışmaktayız.

Pantheon Avukatlık Bürosu tarafından sunulan hukuki hizmetlerden bazıları şunlardır: 
 
İdari şartnamenin ve ihale sözleşmesinin kontrolü
İdari şartnamenin ve ihale sözleşmesinin kontrolü sırasında ancak kanunun izin verdiği ve zorunlu kıldığı hususlar bilinirse İşveren/İdare ile gerçek anlamda müzakere edilebilir. Örneğin bir sözleşmede birim fiyat artış hakkı konulması isteniyorsa hem kanunun buna izin verip vermediğinin hem de o ülkedeki genel uygulamada bunun kabul görüp görmediğinin bilinmesi gerekir. Avukatlık Büromuz ihale sözleşmeleri kontrolünde edindiği tecrübeyle bu sözleşmelerin hukuki uygunluğu kadar ekonomik uygunluğu konusunda da, olası sorunlar ve ihtimalleri gözeterek müvekkillerini aydınlatmayı hedefler. 
 
Ortaklık sözleşmelerin yazımı ve/veya kontrolü
Birden fazla şirketin bir araya gelerek yüklenecekleri inşaat işleri kapsamında bir ortaklık kurulması, projenin en önemli etaplardan biridir. İşin başında imzalanacak bu sözleşmenin titizlikle yazılması gerekir. Her bir şirketin sorumluluğu, iş ve bedel artışı ve/veya azalışı durumları, olası sorunlarda izlenecek yol, kar ve kayıpların paylaşımı, cezaların paylaşımı, ortaklığın sona erdirilmesi koşulları, yönetim organları, lider şirketin hak ve sorumlulukları, işini ifa etmeyen ortağın ihracı, ihtilafların çözüm yolları gibi hususlar işin başında düşünülmeli ve akdedilmelidir. Kötü yazılmış bir ortaklık sözleşmesi işleri durma noktasına dahi sokabilir ve onarılmaz zararların açılmasına sebep olur.
 
Avukatlık Büromuz adi ortaklık, konsorsiyum, joint venture, ortak girişim sözleşmelerinin Türkçe ve Fransızca olarak düzenlenmesinde büyük deneyim sahibidir.
 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarının sözleşme dilinde düzenlenmesi
İnşaat projelerinde kurulu ortaklıkların ortaklık sözleşmelerinde öngörülen organlarının sözleşmede öngörülmüş tüm görev ve sorumluluklarını ifa etmesi büyük önem taşımaktadır. Projenin sorunsuz ifası sırasında önemsenmeyen, gereksiz bir formalite gibi görünen bazı kurallar projede ve ortaklar arasında sorunlar baş gösterdiğinde büyük önem kazanmaktadır.
 
Avukatlık Büromuz sözleşme dilinde ve sözleşmenin tâbi olduğu hukuka uygun olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının yazımında müvekkillerine önleyici hukuk prensiplerini gözeterek hizmet vermektedir. 
 
Sözleşmesel yazışmalar 
Özellikle yabancı bir ülkede gerçekleşen inşaat projeleri kapsamında çalıştığınızda, projenin başında, ileride bir ihtilaf oluşacağı düşünülmese dahi, tüm yazışmaların titizlikle yapılması gerekir. Projenin başından itibaren İşveren/İdare’ye, ortaklara veya alt yüklenicilere yazıyla bildirim alışkanlığı oluşmadığında, sorunlar baş göstermeye başladığında haklılığın ispatı için gerekli dosyayı oluşturmak zorlaşacağı gibi, her yazılan yazı, karşı tarafta ihtilafın hukuki mecraya taşınacağı algısını doğurabilecektir. Daha önce iş ortağına hiçbir yazı göndermemiş bir şirketin yazılı bildirimlerde bulunmaya başlaması, kılıçların çekildiğini düşündürecek ve karşı tepki alabilecektir.
 
Pantheon Avukatlık Bürosu olarak yıllardır müteahhit şirketlere İşveren/İdare ile yapılacak yazışmaların kaleme alınması, kontrolü, model yazı hazırlanması İşveren/İdare’den gelen yazılara cevap verilmesi konularında hizmet vermekteyiz. 
 
Hak Talepleri ve Zeyilnameler 
Hak talepleri ve zeyilnameler inşaat sektöründe çalışan şirketler için en önemli hukuki konulardan birini oluşturmaktadır. Bir hak talebinin oluşturulması için tüm sözleşmesel belgelerin (İdari Şartname, Teknik Şartname, Genel Hükümler) analiz edilmesi, yasal mevzuatın bilinmesi (Kamu İhale Kanunu, Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku) ve projenin özel durumuna uygun pozisyon alınması gerekir.
 
Hak talebini oluşturmak ve bunu İdare’ye gerek uzlaşma gerek hukuki yollarla kabul ettirebilmek çok önemlidir. Aynı zamanda, kabul edilen hak talebinin bir zeyilnameye konu olması halinde, bu zeyilnamenin de titiz bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bazı talepler kabul edilirken, ileride önem taşıyabilecek diğer unsurlardan feragat edilmemesi ve hak kaybı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması faydalı olacaktır.
 
Pantheon Avukatlık Bürosu olarak, uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük müteahhitlik şirketlerine başta ek iş, bedel artışı ve azalımı ile süre uzatımı zeyilnamelerinin yazımı ve kontrolü üzerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 
Alt yüklenici sözleşmelerinin yazımı, kontrol ve yönetimi 
İnşaat projelerinin sözleşmelerinin yazımı için de diğer her türlü sözleşmenin yazımında olduğu gibi, ifa edilecek işle ilgili asgari düzeyde bilgi sahibi olmak gerekir. Avukatlık Büromuz etüt sözleşmeleri, kontrol sözleşmeleri dâhil olmak üzere tünel, yol, baraj, sanat yapıları işlerinin her aşamasında sözleşme yazımı, kontrolü ve yönetimi konusunda tecrübe sahibidir. Fransızca sözleşmeleri, Avukatlık Büromuz bünyesinde, avukatlarımız düzenlemekte, hem Fransızca sözleşme pratiğine uygunluk hem sözleşmenin uygulanacağı hukuk sistemine uygunluğu titizlikle kontrol edilmektedir. 
 
 
Banka teminat mektuplarının kontrolü 
Banka teminat mektupları kendi içinde farklı özellikler göstermektedir. Banka teminat mektuplarındaki en önemli farklılık, teminat mektubunun ilk yazılı talepte derhal ve gecikmeksizin ödeme garantisi taşıması veya sözleşmesel bir kusur öne sürüldüğünde ödeme garantisi taşımasıdır. Bu farklılık kendini genellikle İCC URDG 758’e tabii olan bir teminat mektubunda madde 15’in uygulanıp uygulanmaması üzerinden göstermektedir. İnşaat sektöründe çalışan müvekkillerimizin çalıştıkları pozisyona göre teminat mektubunun kapsamını daraltmaya veya genişletmeye çalışmaları önemlidir.
 
Bunların dışında bazı mektuplar kefalet, bazı mektuplarsa taahhütname şeklinde düzenlenebilir. Bu durumda mektupların kapsam ve içeriğinin kontrolü daha da önemli olacaktır. 
 
 
Sigorta Poliçelerinin Kontrolü, bildirim ve geri ödemelerin takibi 
Avukatlık Büromuz bir inşaat projesi için gerekli tüm sigorta poliçelerinin kapsam, garanti, istisna ve muafiyetlerinin kontrolü, önemli afetlerde bildirim ve geri ödemelerin takibinin yapılması konusunda deneyim sahibidir.
 
Pantheon Avukatlık Bürosu, Türkiye, Cezayir ve Fas’ta birçok önemli projenin en geniş garantiler ve en uygun prim oranlarıyla poliçelendirilmesinde çalışmış ve birçok büyük bedelli hasarın bildirim ve geri ödemelerini başarıyla tamamlamıştır.